PRESENTASJON

Startside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLD:   Klikk på stikkordene for å finne fram.
                  Innledning                Hvorfor             
                  Tema                       Hvordan
                  Målgruppe                Utforming/design
                  Lærerveiledning        Opphavsrett
                 
Hva                         Kilder
                                                  

     Didaktisk presentasjon av nettoppgaven.

Innledning

Navnet mitt er  Per Pedersen. Jeg er til daglig lærer ved Lundenes skole i Harstad kommune. Skoleåret 2002/03  er jeg  student på det nettbaserte videreutdanningsstudiet i IKT for lærere, IKT1, ved Norsk nettskole/Høgskolen i Volda. Dette undervisningsopplegget er et resultat av  arbeidet med eksamensoppgaven min.

 

Tema: Undervisningsopplegget har jeg kalt

”Lokalt demokrati i Harstad kommune”.

Dette er ressurssider hvor jeg presenterer hvordan Harstad kommune styres av folkevalgte politikere og hvordan deres vedtak settes ut i livet av den kommunale administrasjon. Jeg belyser hvilke tjenester kommunen utfører og hvor det hentes økonomiske ressurser fra for å få dette til. Demokratiet, folkestyret,  beskrives også. Her belyses innbyggernes muligheter til å påvirkes politiske prosesser på ulike måter. Pressens påvirkning på beslutninger/planprosesser i kommunen  er en del av dette bildet.

 

Målgruppe for opplegget er i første rekke ungdomsskoleelever, men opplegget vil også generelt ha en viss aktualitet for elever f.o.m. 6. klasse.

 

Lærer veiledning.

Forutsetningen for at klasser skal kunne bruke undervisningsopplegget er at elevene har adgang til datamaskiner med nettleserne Netscape eller Internett Explorer 4.0 eller nyere. Opplegget innholder en rekke selvkontrollerende oppgaver. Disse kan elevene løse individuelt eller to-tre sammen foran en maskin.

For øvrig er det en del arbeidsoppgaver som egner seg som gruppearbeid. Svar på disse oppgavene kan leveres til klasselærer på papir eller sendes på e-post. For at elevene skal kunne bruke e-post, må læreren har e-postadresse eller kunne bruke skolens e-postadresse.

 

Til toppen

 

Didaktisk og pedagogisk tenking.

 

HVA?

Undervisningsopplegget har jeg forankret i signaler gitt i L-97 i samfunnskunnskap for 6.og 8.kl. En del stikkord med direkte linje til oppgaven min har jeg satt i kursiv.

For 6. kl. heter det at elevene skal (s.182)

    ”bli kjende med viktige institusjonar i demokratiet vårt:  dei politiske partia, Stortinget, regjeringa, Sametinget, fylkesting, kommunestyre, rettsstell og forsvaret.

 

For 8. kl. heter det at elevene skal (s.185)

    ”undersøkje lokalt lags- og foreiningsarbeid og politisk verksemd i kommunen.

    ”gjere seg kjende med korleis kommunar og fylkeskommunar er organiserte. Hente informasjon om og drøfte saker som kommunestyret behandlar, til dømes vitje eit kommunestyre.”

 

Ut fra disse signalene har jeg valgt tittel på oppgaven: ”Lokalt demokrati i Harstad kommune.”

 

 Til toppen

HVORFOR?

Grunnen til at jeg valgte dette temaet er at elevene ofte gir utrykk for at emnet oppleves  teoretisk og livsfjernt i lærebøkene. Livsfjernt i den betydning at elevene har problemer med å engasjere seg i  styre og stell i en ”liksomkommune” der eksempler som oftest er hentet fra sørnorske forhold. Ved å knytte emnet direkte opp mot elevenes egen heimekommune tror jeg det vil virke mer engasjerende. De vil bl.a. kjenne igjen navn på personer og problemstillinger som er kjent for dem gjennom lokalpressa og fra omtale ellers i lokalmiljøet.

 

Her støtter jeg meg også på Vygotskys teorier som tydelig har fått gjennomslag i L97, s.29 der det heter følgende om læring:

 

-Læring  skjer ved at det nye forstås ut fra det kjente – de begreper en har, avgjør hva en kan gripe og fatte. Kunnskaper, ferdigheter og holdinger utvikles i et samspill mellom gamle forestillinger og nye inntrykk. Opplæring må derfor knyttes til egne iakttakelser og opplevelser. Ferdighetene til å handle, til å gjøre nye erfaringer og tolke dem, må ta utgangspunkt i den forestillingsverden barn, unge og voksne møter utdanningen med …..”.

 

Nå har jeg også antydet en annen hensikt jeg har, nemlig å bidra til  at læreboka ikke i  alt og ett skal styre undervisninga. Læreren må kunne legge til rette slik at elevene bør ha flere mulige innfallsporter til læring. I så måte har jeg positive erfaringer fra egen skole der vi allerede i 1984 startet med ELMID, elevtilpasset læringsmiljø/integrert dag og organiserte klasserommet som verksted for læring. Etter hvert har også datamaskinen fått sin plass her.

 

En annen viktig side ved opplegget mitt er at jeg har stor tro på at eleven lærer best når hun/han er aktiv i læringssituasjonen, tar ansvar for egen læring. Derfor vil jeg legge til rette for individuelle oppgaver og gruppeoppgaver og at sistnevnte kan sendes til læreren på e-post. I gruppeoppgavene vil jeg legge til for samarbeidslæring (Imsen: ”Lærerens verden” s.290-293). Her støtter jeg med også til Leontjevs aktivitetsteori (Imsen: ”Elevens verden” s. 166) samt L97 s.75 der det heter om arbeidsmåter:

 

 

”elevane skal vere aktive, handlande og sjølstendige. Dei skal få lære ved å gjere, utforske og prøve ut i aktivt arbeid  fram mot ny kunnskap og erkjenning. Arbeidsmåtane skal gjere sitt til at elevane utviklar nye perspektiv, at dei får impulsar og møter utfordringar som saman med aktivt arbeid og eigeninnsats kan medverke til å auka kompetanse og sjølvrespekt.” 

 

I Harstad kommune er vi i gang med å innføre Skola 2000 ved 3 av de største ungdomsskolene, og dette opplegget er tenkt tilpasset arbeidsmåtene i en slik sammenheng.

 

Til toppen

 

HVORDAN?

Startsida til Nettoppgaven inneholder en liten velkomst med kort info til brukeren om opplegget. Her finnes det en knapp til egen side med linker til ressurssider elevene kan ha bruk for når de arbeider med stoffet. Oppgaven inneholder også  kart over kommunen. Dernest kommer ei side med litt historikk om kommunen som viser hvordan den oppstod ved kommunesammenslåing.

 

Politikerne presenteres på sidene om, henholdsvis kommunestyre, formannskap og  de tre komiteene, omsorgskomiteen, oppvekst, kultur og miljøkomiteen. samt næring/samferdsel. Her viser jeg hvordan disse styringsorganene er politisk sammensatt, hvilke oppgaver de har og hvordan de ledes.

Politikk og politisk arbeid blir belyst med fokus på planarbeidet i kommunen.

 

I neste omgang kommer ei side som omhandler administrasjonen og forklarer hvordan den er organisert og hvordan rådmann og assisterende rådmenn iverksetter politikernes vedtak. I tilknytning til dette har jeg ei side som oppsummerer kommunale tjenester. Under denne sida ligger kommunens administrasjonskart uten at jeg vil gå inn på alle tjenesteenheter og enheter i det kommunale byråkratiet. Det vil føre for langt og bli kjedelig lesestoff.

Kommunevalget blir tatt opp og har aktualitet spesielt i 2003 som er valgår. Under denne sida ligger nok ei side om valgordninga i kommunen med blant annet oversikt over valgkretsene.

Media  er en viktig medspiller i lokaldemokratiet og får ei egen side der jeg kort beskriver arbeidet til  lokalavisen, lokalradio og lokal-tv.

 

Arbeidsoppgaver ligger samlet på egen side med egen menyknapp.

Til slutt på menylista kommer den didaktisk presentasjon der undervisningsopplegget gis en didaktisk/pedagogisk plattform.

For øvrig har jeg bruke en del bilder på sidene for å illustrer og utdype teksten samt gi luft til sidene så de blir mer iøynefallende og interessante. Her har jeg bruke Paint-shop Pro for å gi bildene en høvelig størrelse (i piksler) samt ei passe oppløsning( dpi) slik at de blir handterlige når de skal lastes ned.

 

Til toppen

 

Utforming/design

Undervisningsopplegget har en klar hierarkisk oppbygging og en del sider.Derfor har jeg valgt å bruke FrontPage-funksjonen Navigasjonsfelt for å sette inn navigasjonstekst og toppbanner. Dette har jeg erfart er en rask og effektiv måte å arbeide på, ikke minst dersom jeg vil endre på eller legge til sider underveis. Sidene består av ei toppcelle med størrelse 760x104 piksler. Under den ligger innholdscella til venstre med navigasjonsknappene med bredde på 121 piksler. Til høyre for denne er  hovedside med bredde 639 piksler. I hovedcella der stoffet ligger, har jeg brukt tabell for å atskille tekst og illustrasjoner. Illustrasjonene er redusert til en bredde på  ca.170 piksler med PaintShopPro.

Jeg har valgt å beholde kantlinjene i sideoppsettet. Det hjelper svake lesere til å finne struktur.

 

På grunn av ulik stoffmengde på sidene har jeg valgt å plassere innholdsoversikt øverst på hver side med link til de enkelte avsnittene ved hjelp av bokmerker. Da sidene er lange, har jeg også plassert en del ”Til Toppen” knapper for å lette søk og navigering på sidene. En del ord er forsynt med fotnoter. Ved å klikke på fotnotene kommer en nederst på sida og finner ordforklaringen. Klikker en på ordforklaringen er en tilbake i teksten. Fotnotene gjør at framstillinga ikke oppleves oppstykket. Den får et mer enhetlig preg.

Websider som åpnes via linker har jeg valgt skal åpnes i eget vindu for at brukere ikke skal forsvinne fra sidene ved et uforvarende klikk.

 

Alle sidene er preget av at jeg har valgt FP-temaet  Kaktus. Her har jeg unngått sterke farger og grafikk som bakgrunn. Toppbanneret består av et bilde som følger temaet. Overskriften har jeg laget selv med skrifttypen Standout. Underveis behandlet jeg overskrifta  i PaintShopPro, fylte bokstavene med farge som stod til temaet og laget et bilde av den. Dermed vil den komme opp likt i alle nettlesere. I toppcella på start sida har jeg satt inn en pekefølsom knapp til ei side med nyttige linker. Denne pekefølsomme knappen har jeg laget i PaintShopPro og har  gitt den form og farger som passet til temaet. På oppgavesida ligger en del oppgaver laget med HotPotatoes. Her har jeg gått inn og forandret standardfargene slik at de passet til fargene i temaet.

 

Når det gjelder teksten på sidene har jeg valgt skrifttypen Verdana størrelse 12. Overskrifter er ofte markert med fet skrift. For øvrig er bildetekster i størrelse 8. 

 

Til toppen

Opphavsrett.

Sitater fra L-97 er tillatt da dette er et offentlig plandokument.

Stoffet til sidene har jeg hovedsakelig produsert selv ut fra egen kunnskap og erfaring som aktiv politiker både i kommunestyret, formannskap, oppvekst-  miljø- og  kulturkomiteen (OMK), samt økonomiutvalg.

 

Organisasjonskart over politikere og administrasjon samt tabeller har jeg hentet kunnskaper til fra kommunens hjemmeside, men alle oversikter har jeg laget selv og preget med farger som passer til temaet . Jeg har også gjort henvendelser til webansvarlig i kommunen for å gjøre vedkommende oppmerksom dette og har bare fått positiv tilbakemelding. Når det gjelder kommunekartet, har jeg fått tillatelse til å bruke kartgrunnlaget fra Jan Inge Lakså som er leder for areal- og byggesakstjenesten i kommunen. Jeg har også forsynt det med en del flere navn samt lagt til utfyllingsfarge som gjør at det passer til  fargen på sidene. 

 

Lærebøkene i samfunnskunnskap har jeg bare bruket som grunnlag for å sjekke ut stoffomfanget til oppgaven og derved få en hjelp til tolking av kravene i L-97. Det er ikke brukt sitater.

 

Samtlige bilder som jeg ikke har tatt selv, har jeg fått tillatelse til å bruke fra fotograf. I alle sammenhenger har jeg forsynt bildene med navnet til fotografen. Når det gjelder avbildede personer, er det også avklart med tillatelse til bruk av slike bilder. En del plandokumenter fra kommunen har jeg skannet forsida av og laget bilder av. Iflg. åndsverksloven §26 er det tillatt med slik offentliggjøring av offentlige dokumenter. Jeg har likevel vært i kontakt med ansvarlig på kommunen for å sjekke ut at dette var i orden.

I alle sammenhenger der det er brukt logoer har jeg innhentet tillatelse fra vedkommende parti eller firma. Uten unntak fikk jeg her positive tilbakemeldinger.

Til toppen 

Kilder:

 1. Bidrag til kommunehistorien er fra tidligere ordfører gjennom mange år, Johan Nordvik
 2. Blom/Christophersen/Vennerød: Samfunnskunnskap 8,Aschehoug forlag.
 3. Budsjett Harstad kommune 2002
 4. Gunn Imsen: Elevens verden
 5. Gunn Imsen: Lærerens verden
 6. Harstad kommunes heimeside:http://www.harstad.kommune.no
 7. L-97
 8. Mikkelsen/Sveen/Gråberg Vatn/Aastad: Samfunnskunnskap 8,Cappelen forlag.
 9. Om Skola 2000: http://www.itu.no/Aktiviteter/Foredrag/1005640772_57
 10. Reglementer for Harstad kommune.
 11. Regnskap Harstad kommune 2001
 12. Svein Bertheussen: FP2000
 13. Torill Strand: Samfunnskunnskap 8,Gyldendal forlag.
 14. Trondenes Bygdebok av Trygve Lysaker.
 15. Virksomhetsplan Harstad kommune 2002-2005
 16. Aarre/flatby/Grønland/Lunnan: Midgard samfunnsfag 6,Aschehoug forlag
 17. Årsrapport Harstad kommune 2001

       Til toppen